Oprichtingsstatuten


De ondergetekenden:

Braeckmans Leon Jan Baptist, Landbouwstraat 135, 2800 Mechelen
Janssens Leo Jan Maria, Kloosterstraat 8A, 2960 Sint Lenaarts
Van Loon Marcel Lambert Cornelia, Luyckstraat 6B, 2960 Brecht
Gysen Maarten Mark Godfried, Alflaar 26A, 2590 Berlaar

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingenzonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zijde statuten als volgt samenstellen:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Lasgroep Regio Noord, afgekort: LGRN.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Sander Devosstraat 7 bus 4, 2500 Koningshooikt enressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft als doel mensen samen te brengen die interesse hebben in het lasgebeuren, zoals bijvoorbeeld elkeen die op de één of andere manier hun kennis wil verrijken, elkeen die in de praktijkstaat of in opleidingscentra, werkvoorbereiders, studenten, ingenieurs, kwaliteitscontroleurs, veiligheidsadviseurs, … Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

De vereniging tracht verschillende lastechnieken bespreekbaar te maken, zowel oudere als nieuwetechnieken, diverse lasprocessen, diverse normen, metaalkunde, materiaal en lasonderzoek, mechanisatie, lasnaadvoorbereidingen, veiligheid en gezondheid, certificatie van lassers, robotisatie, kwaliteitsbeoordeling bij het lassen, … Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief. Om het doel te realiseren worden diverse activiteiten georganiseerd, onder andere lezingen over diverse uiteenlopende onderwerpen en bedrijfsbezoeken. Zij mag eveneens alle andere activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zinook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervanbesteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve entoegetreden leden tellen. De stichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap,met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiensnaam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijkebepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten omte genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Derechten en verplichtingen van de toegetreden leden kunnen worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de raad vanbestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.

ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.De toegetreden leden betalen een lidgeld. Deze leden zullen een lidkaart ontvangen en zijn verzekerdtijdens de activiteiten van de vereniging.

ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raadvan bestuur ter kennis worden gebracht, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem eenbesluit tot omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk of tot fusie is meegedeeld.

Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in ARTIKEL 32 van de statuten.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van devereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedaneinbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad vanbestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Voordrachten kunnen gebeuren door deraad van bestuur of op vraag van minstens 1/20 e van de leden van de algemene vergadering. Elkevoordracht moet vóór aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij de raad van bestuur wordeningediend. Een voordracht is niet bindend voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmenvan de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigdeleden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van derechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwilligontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van deaanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemenevergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hemdaarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegdworden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na deneerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij isbevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan dealgemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.De raad van bestuur kan slechts geldigbeslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebbende waarde van een tegenstem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de secretaris of door twee bestuurders, indien zij dit nodig achten.Aan de bijeenkomst gaat een schriftelijke uitnodiging vooraf, met de agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet ofafwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en desecretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moetenworden overgelegd worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis vandeze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Deze reglementen en alle wijzigingen eraan dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Elke bepaling uit zo’n reglement dat strijdig is met de statuten, wordt als nietig beschouwd.

ARTIKEL 19
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor hetin ontvangst nemen van aangetekende zendingen).Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken vanenig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijnverantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan nietlid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, eenpenningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. De functies van secretaris en penningmeester zijn combineerbaar.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezigebestuurders , die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurdersdie hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissinghieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekendschrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris of depenningmeester, die alleen kunnen handelen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om devereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt wordenin de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 21
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks levenvan de vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheidvan een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezigebestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienenbij de raad van bestuur b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissinghieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekendschrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertigdagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaaloverleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijksbestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door devoorzitter van de raad van bestuur, of door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lidkan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op dealgemene vergadering.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: – het wijzigen van de statuten, – de benoeming en de afzetting van de bestuurders, – de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,- de goedkeuring van de begroting en van de rekening, – de vrijwillige ontbinding van de vereniging, – de uitsluiting van een lid van de vereniging, – de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel vande vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen vanhet afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarinde te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemenevergadering samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor devergadering.

ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 e van de leden ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezigeen/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 e van de stemmen worden besloten.Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3 e der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid wordenuitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee ledenvan de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt het eersteboekjaar van de datum van oprichting tot 31 december 2012. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van hetkomend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemenevergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5 e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmenakkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.Zijn geen 2/3 e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet eentweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5 e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbindenIn geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffening-voorwaarden.De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na deneerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd doorde wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 24/09/2011.

Te Koningshooikt,

Braeckmans Leon Jan Baptist
Janssens Leo Jan Maria
Van Loon Marcel Lambert Cornelia
Gysen Maarten Mark Godfried

Lasgroep Regio Noord vzw in oprichting
LGRN
Sander Devosstraat 7 bus 4
2500 Koningshooikt

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR BIJ OPRICHTING

De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd:
Janssens Leo Jan Maria, Kloosterstraat 8A, 2960 Sint Lenaarts, geboren op 28/08/1956, te Brasschaat

Van Loon Marcel Lambert Cornelia, Luyckstraat 6B, 2960 Brecht, geboren op 26/06/1952, te Hoogstraten

Braeckmans Leon Jan Baptist, Sander Devosstraat 7 bus 4, 2500 Koningshooikt, geboren op 03/03/1948, te Lier

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergaderingworden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werdgoedgekeurd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de verenigingnoodzakelijk acht.

Te Koningshooikt, op 24/09/2011.

Braeckmans Leon
Voorzitter

Lasgroep Regio Noord vzw in oprichting
LGRN
Sander Devosstraat 7 bus 4
2500 Koningshooikt

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN

De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Voorzitter: Braeckmans Leon Jan Baptist, Sander Devosstraat 7 bus 4, 2500 Koningshooikt, geboren op 03/03/1948, te Lier

Secretaris: Janssens Leo Jan Maria, Kloosterstraat 8A, 2960 Sint Lenaarts, geboren op 28/08/1956, te Brasschaat

Penningmeester: Van Loon Marcel Lambert Cornelia, Luyckstraat 6B, 2960 Brecht, geboren op26/06/1952, te Hoogstraten

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris of depenningmeester, die alleen kunnen handelen.

Te Koningshooikt, op 24/09/2011.

Braeckmans Leon
Voorzitter

Comments are closed.